Information


 

Since 1998 - Watch more about POS ONE

 

 
 

Handels & Leveringsbetingelser


Generelle handelsbetingelser

 

Generelle handelsbetingelser for POS ONE A/S cvr nr. 26005140. Herefter kaldt POS ONE.

 

1.     Ejendomsret og ejendomsforbehold

Hardware produkterne er POS ONEs ejendom indtil endelig betaling har fundet sted og kan ikke på nogen måde overdrages til tredjemand. Der tages således gyldigt ejendomsforbehold i det leverede udstyr, indtil endelig betaling af det fulde fakturabeløb har fundet sted.

 

2.     Ordrebekræftelse

På baggrund af kundens ordre via digital aftale eller skriftlig aftale, fremsender POS ONE en skriftlig ordrebekræftelse enten pr. brev eller pr. mail. Eventuelle ændringer til ordrebekræftelsen skal være indgivet skriftlig til POS ONE senest 5 arbejdsdage fra ordredato ellers er ordrebekræftelsen bindende og endelig for kunden. Ordre der bliver customeret, kan ikke returneres eller refunderes.

 

3.     Leverancens omfang

Leverancen omfatter det udstyr, der er bestilt via digital eller skriftlig aftale og er anført på den fremsendte ordrebekræftelse. Leverancen omfatter ikke installation og igangsætning, medmindre det aftales særskilt og skriftligt.

 

4.     Betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms og levering. Medmindre andet aftales særskilt er betalingsbetingelsen netto kontant.

 

5.     Betaling mv.

Betaling til POS ONE skal ske til aftalte tidspunkt på det sted som POS ONE anviser til betaling jf. faktura. Ved forsinket betaling opkræves, udover forfalden saldo rente af det forfaldne beløb. Renten svarer til den gældende procesrente med et tillæg iht. Rentelovens § 5. Ved køb betales alle licenser, forbrugs- og serviceaftaler for 12 måneder forud, dog  afhængig af hvilket produkt der købes. Ved leje betales alle licenser, forbrugs- og serviceaftaler samt lejebeløb 3 måneder forud. Se yderligere vilkår under "Lejevilkår for POS ONE produkter pkt. 9". Betaling af abonnementsaftale afregnes kvartalsvis forud, medmindre andet aftales særskilt. Betaling foretages via træk på den af kunden oplyste pengeinstitutkonto til Leverandørservice. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til kunden. Såfremt en betaling bliver afvist af kundens pengeinstitut, er kunden forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. Rentelovens § 5).

 

6.     Manglende betaling

Ved kundens manglende betaling af forfaldne fakturabeløb er POS ONE berettiget til at afbryde forbindelsen til de produkter der ikke er betalt abonnement for, herunder, men ikke begrænset til, Dankortterminaler, kasseterminaler, Internet-forbindelser, telefoner, mobilkort m.v. Dette sker uden yderligere varsel og POS ONE kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til de afbrudte produkter. Tab af data anses for indirekte tab. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb samt et gebyr i henhold til POS ONE til enhver tid gældende prisliste, som udleveres til kunden efter anmodning til POS ONE. Manglende betaling anses som væsentlig misligholdelse af aftalen, hvilket berettiger POS ONE til at ophæve aftalen uden yderligere varsel.

 

7.     Oplysninger

POS ONE er berettiget til, at indhente generelle kreditoplysninger om kunden. Kunden er bekendt med og godkender, at der foretages en generel kreditvurdering før aftalers indgåelse og POS ONE kan på den baggrund afvise et kundeforhold. Desuden accepterer kunden, at POS ONE registrerer kredit- og personoplysninger, som oplyst fra kunden, i POS ONE kundedatabase. POS ONE har ret til, i markedsføringssammenhæng, at oplyse tredjemand om, at kunden er bruger af POS ONE produkter.

 

8.     Mangler

Kunden skal straks efter levering af terminaler foretage kontrol af udstyret, herunder om der udskrives kvitteringer med kundens navn og CVR-nummer. Såfremt kundens navn og CVR-nr. ikke fremgår af kvitteringen, må terminalen ikke tages i brug og POS ONE skal kontaktes straks. Kunden skal samme dag efter levering tage kontakt til POS ONE for udbedring af eventuelle fejl og mangler. Efter POS ONE konstatering af fejl eller mangler påbegyndes udbedringen uden unødigt ophold. Fejlbehæftede produkter udskiftes ved ombytning for POS ONE regning, såfremt det kan godtgøres at fejlen ikke skyldes kundens misligholdelse eller grov uagtsomhed. I disse tilfælde sker udskiftning for kundens regning. Såfremt det ikke kan godtgøres at produkterne var fejlbehæftede ved levering udbedres fejl i henhold til serviceaftale (se pkt. 12) eller efter regning.

 

9.  Service på lejeprodukter

Priser og vilkår for kunder, der ikke tegner serviceaftale, fremgår af POS ONE til enhver tid gældende prisliste og oplyses ved henvendelse til POS ONE.

Alle kunder tilbydes at tegne serviceaftale på POS ONE ´s udstyr. Aftalen giver kunden ret til support/service alle hverdage 9.00 til 16.00 fredag 9 til 15.30. Samt enkelte har tilvalg for udvidede ekstraordinære serviceaftaler.

 

10. licenser.

POS ONE forbeholder sig retten til at afvise eller begrænse enkelte kunders adgang til at tegne serviceaftale.

Alle serviceaftaler udføres af POS ONE eller af en af POS ONE udpeget serviceleverandør.

 

11.   Godkendelser

POS ONE står overfor kunden inde for, at produkter på et hvert tidspunkt overholder alle godkendelses- og certificeringskrav fra leverandører og myndigheder. Kunden skal kunne godkendes via KOB og må ikke være registreret i RKI.

 

12.   Ansvarsbegrænsning

POS ONE eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor POS ONE har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og et evt. erstatningsansvar omfatter i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder fx driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller lignende. Endvidere er POS ONE evt. erstatningsansvar begrænset til produkternes eller ydelsernes anskaffelsespris.

 

13.   Tredjemands rettigheder

POS ONE indestår for, at de leverede produkter ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Indeståelsen herfor forudsætter, at kunden straks giver POS ONE skriftlig meddelelse, når kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og at kunden bistår POS ONE under sagen i fornødent omfang.

 

14.   Immaterielle rettigheder

Kunden opnår ingen immaterielle rettigheder, herunder patent- eller ophavsret, til POS ONE produkter. Dette gælder for såvel maskinel, som for programmel. Det er ikke tilladt at foretage ændringer, modifikationer eller lignende i produkterne. Dette gælder både maskinel og software.

 

15.   Overdragelse

POS ONE kan når som helst, helt eller delvis, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge indgåede aftaler til tredjemand.

 

16.   Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet, bevirker dette, at aftalens rettigheder og pligter bliver suspenderet for begge parter i det tidsrum forholdet vedrører. Hver af parterne er forpligtiget til at gøre sit yderste for at overvinde sådanne hindringer, således at tab begrænses mest muligt. Såfremt det omtalte forhold hindrer POS ONE i overholdelse af aftalen i et tidsrum, der overstiger 3 måneder, kan aftalen annulleres af begge parter med 14 dages varsel.

 

17.   Ændringer

Vilkår iflg. denne aftale kan kun fraviges skriftligt.

 

18.   Misligholdelse

Misligholdes abonnementsaftalen, kan POS ONE ophæve denne med øjeblikkelig virkning. Som misligholdelse anses:

• Kunden undlader at betale aftalte beløb i henhold til kontrakt.

• Kunden disponerer i strid med denne kontrakts bestemmelser.

• Kunden misbruger eller vanrøgter POS ONE produkter.

• Kunden har ikke nødvendig forsikringsdækning af produkterne.

• Kunden tages under konkursbehandling, søger akkord eller udviser på anden måde Manglende betalingsevne.

Ved manglende betaling er POS ONE endvidere berettiget til at afbryde forbindelsen til de produkter, der ikke er betalt abonnement for. Dette sker uden yderligere varsel og POS ONE kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til de afbrudte forbindelser. Tab af data anses for indirekte tab. genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb samt et gebyr i henhold til POS ONE til enhver tid gældende prisliste, som udleveres til kunden efter anmodning til POS ONE.

 

19.   Tvister

Tvister mellem Kunden og POS ONE afgøres efter dansk ret og med Retten i Odense som værneting i 1. instans.

 

Betingelser for leje

 

Betingelser for leje af POS ONE produkter.

 

1.     Parterne

Disse vilkår er foruden POS ONE generelle vilkår gældende mellem POS ONE , som udlejer og kunden jf. aftalen, som lejer af hardware.

 

2.     Det lejede

Disse vilkår omhandler leje af produkter som specificeret i aftalen indgået mellem parterne.

 

3.     Digital aftaleindgåelse

Ved accept af nærværende vilkår erklærer kunden at have læst og forstået vilkårene, og kunden er særlig opmærksom på, at vilkårene indeholder byrdefulde bestemmelser, herunder for så vidt angår ejendomsforbehold, værneting, begrænsninger i forhold til POS ONE produktansvar og POS ONE ansvar i øvrigt. Ved accept af nærværende vilkår accepterer kunden, at aftalen kan indgås via e-mail (elektronisk post) og at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via e-mail. Dette er bindende for kunden, som var det fremsendt med almindelig post. Ved indgåelse af lejeaftaler er POS ONE, fuldt berettiget til, uden kundes accept, at transportere eller videresælge aftalen til POS ONE ´s fortrukne finansierings- eller factoring selskab. Ved kontantkøb overgår ejendomsretten på hardware overgår først til køber/bruger, når fuld betaling med frigørende virkning er sket til POS ONE. Ved betaling efter forfald beregnes morarente som fremgår af faktura og kontoudtog. Der er ingen garanti på brugte varer, med mindre andet er anført.

 

4.     Ejendomsretten til det lejede

Det lejede er og forbliver udlejers ejendom og må ikke af lejer udlånes, udlejes, pantsættes, sælges eller på anden måde overdrages til tredjemand. Lejeren må ikke fjerne det lejede fra sin bopæl, eller flytte det uden forudgående samtykke fra udlejer. (gælder dog ikke mobile terminaler) udlejeren er berettiget til at kontrollere det lejedes stand og tilstedeværelse. Ved bortkomst, beskadigelse eller fuldstændig ødelæggelse af det lejede betragtes værdiangivelsen i POS ONE vejl. prisliste som det lejedes værdi.

 

5.     Lejeperiode

Lejeperioden løber fra terminalaftalens leje/leasingaftalens leverance indtil den opsiges dog tidligst efter den aftalte min. periodes udløb. Lejekontraktens bindingsperioden er påført lejeaftale, hvorefter den kan opsiges med 12 måneders varsel til udløbet af kalenderåret. Er der ikke påført nogen min. periode løber denne i min. 36 mdr. hvorefter den gentegnes automatisk igen, hvis der ikke modtages en skriftlig opsigelse.

 

6.     Mangler

Såfremt det lejede er mangelfuldt eller fejlbehæftet ved levering, skal lejeren ude unødigt ophold og inden 8 dage fra leveringen tage kontakt til udlejer for udbedring af fejl og mangler. udbedring påbegyndes uden unødigt ophold efter konstatering af fejl/mangler.

Tekniske indgreb og service på produktet må kun udføres af udlejer, eller af en af denne, anvist montør. Service som følge af misbrug eller fejlbetjening betales af lejer. Der ydes ingen reduktion i lejen for den tid, det lejede ikke kan anvendes som følge af opståede fejl. Der ydes ikke erstatning for skader forvoldt af det lejede produkt.

 

7.     Aflevering

Såfremt lejeren ikke reklamerer leveringen forudsættes det lejede modtaget i god og forsvarlig stand og lejer er ved lejemålets ophør forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand som ved modtagelsen, uden anden forandring eller forringelse end den der påføres ved almindeligt brug. Såfremt det lejede eller dele heraf på grund af tilintetgørelse, bortkomst eller af hvilken som helst anden grund ikke tilbageleveres i kontraktmæssig stand, ved lejemålets ophør, er lejeren pligtig til at godtgøre udlejer værdien af det lejede (jf. værdien fastsat i terminalaftalen) eller godtgøre udlejer den skete forringelse af det lejede.

 

8.     Forsikring

Lejeren er til enhver tid forpligtet til for egen regning at have det lejede forsikret mod enhver skade af det lejedes fulde værdi i henhold til gældende prisliste. Der tilbydes fordelagtig ALL in one forsikring.

 

9.     Betaling

Betaling skal ske helårligt eller kvartalsvis forud via LeverandørService. Udlejer trækker på denne måde pengene på den aftalte bankkonto. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til lejer. Såfremt en betaling bliver afvist af lejers pengeinstitut, er lejer forpligtet til at betale rente og adm. gebyr 800,- ex. moms af den forfaldne saldo iht. rentelovens § 5. Hvor to eller flere personer er angivet som lejere, hæfter disse solidarisk for lejens betaling samt effekternes værdi.

 

10.   Misligholdelse

Misligholdes kontrakten kan udlejer opsige denne med øjeblikkelig virkning.

Som misligholdelse anses:

  • Lejers manglende rettidige betaling af den kvartalsvise leje.
  • Lejers misbrug eller vanrøgt af det lejede.
  • Lejers manglende forsikringsdækning af det lejede.
  • Lejer tages under konkursbehandling, søger akkord eller udviser på anden måde manglende betalingsevne.

Ved ophævelse af kontrakten har udlejer ret til at forlange det udlejede tilbageleveret øjeblikkeligt, evt. ved fogedens hjælp. Omkostninger ved afhentning og inddrivelse af evt. skyldige beløb betales af lejeren.

 

11.   Tvister

Tvister mellem Kunden og POS ONE afgøres efter dansk ret og med Retten i Odense som værneting i 1. instans.      

 

Almindelige betingelser for POS ONE licenser 

 

                             PROUDLY SUPPLYING


We are co-operating with

  PosOne A/S
THRIGES PLADS 8
DK-5000 ODENSE C
(+45) 70 22 13 15
INFO@POSONE.DK
CVR 26005140